1% podatku 1% podatku 1% podatku

s│u┐ba ponad w│asne interesy

Rotary Club

Szczecin Center

Strona korzysta z plikˇw cookie w celu realizacji us│ug zgodnie z Polityk▒ prywatnoÂci.
Mo┐esz okreÂliŠ warunki przechowywania lub dostŕpu do cookie w Twojej przegl▒darce.
Zamknij

Nasza misja

Celem Dzia│alnoÂci Klubu Rotary jest wspieranie i umacnianie idea│u s│u┐by, jako podstawy godnych i wartoÂciowych przedsiŕwziŕŠ,
a w szczególnoÂci wspieranie i umacnianie:


Rozwoju bezpoÂrednich kontaktów miŕdzyludzkich jako formy niesienia pomocy,

Wysokich standardów etycznych w dzia│alnoÂci zawodowej i w ramach wykonywanych zawodów; uznania wszelkiej pracy u┐ytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez ka┐dego Rotarianina - jako mo┐liwoÂci s│u┐enia spo│ecze˝stwu,

Stosowania idea│u s│u┐by przez ka┐dego Rotarianina w ┐yciu osobistym, zawodowym i spo│ecznym,

Propagowanie zrozumienia miŕdzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez Âwiatow▒ wspólnotŕ osób o ró┐nych zawodach,
      po│▒czonych idea│em s│u┐by.

przekazuj▒c 1% swojego podatku czynisz Âwiat piŕkniejszym

Nasza historia

Rotary Club Szczecin Center zosta│ zarejestrowany 5 sierpnia 2003 roku. Klub zrzesza 16 cz│onków. Jako jeden z trzech klubów jest najm│odszym klubem w Szczecinie. Obecnym Prezydentem klubu jest Beata Pi▒tak.

Za│o┐ycielami Klubu byli Przemys│aw Targowski, Krzysztof Fedorowicz i Beata Fedorowicz, Piotr Ciesielski, »aneta Olszewska. Uroczysty inauguracyjny Bal otwieraj▒cy dzia│alnoŠ Klubu odby│ siŕ 24.11.2003r w Hotelu Novotel.

Do dnia dzisiejszego klub zebra│ ponad milion z│otych - funduszy. O ich przeznaczeniu mo┐ecie Pa˝stwo przeczytaŠ na stronie aktualnoÂci jak równie┐ w kronice. Serdecznie zapraszamy.

ROTARY W POLSCE

W 1930, pierwszy klub Rotary w Polsce zosta│ utworzony w Warszawie.
W 1936, osiem istniej▒cych klubów Rotary zosta│o stowarzyszonych w Rotary International w ramach dystryktu 85, który obejmowa│ ca│y kraj. Podczas II. Wojny Žwiatowej, po zajŕciu Polski przez Niemcy i ZSSR, RI wycofa│o karty cz│onkowskie klubów w Polsce.
W 1940, Kazimierz Zienkiewicz, by│y-prezydent KR Katowice zainicjowa│ w Londynie tzw. Rotary Outpost for Rotarians in exile / Placówka Rotary dla Rotarian na wygnaniu z 5 okupowanych krajów:
Belgii, Czechos│owacji, Francji, Holandii i Polski. Ta Placówka (pod zmieniaj▒cymi siŕ nazwami) by│a czynna do 1944 r.
Po 50. latach nieobecnoÂci, Rotary powróci│a do Polski 10. czerwca 1989 roku, kiedy Klub Rotary Warszawa zosta│ przyjŕty w poczet cz│onków RI. By│ to pierwszy oficjalnie ustanowiony Klub Rotary w tzw. postkomunistycznych krajach.
Przed utworzeniem dystryktu, Kluby Rotary w Polsce by│y w│▒czone do Dystryktu 2390 RI w Szwecji, a w 1995 roku zosta│ utworzony dla klubów w Polsce "Specjalny Obszar Rozwoju" / "Special Extension Area", pod przewodnictwem PDG Gunnar'a Fjellander'a z RI D2390.
W dniu 1. lipca 1997 roku, 39 klubów w Polsce zosta│o zgrupowanych w ramach Dystryktu 2230 RI RI. Pierwszym gubernatorem tego dystryktu zosta│ Bohdan Kurowski, dziennikarz z KR Olsztyn, a gubernatorem-elektem Alojzy Leszek Gzella, te┐ dziennikarz, z KR Lublin. By│ to pierwszy Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym.
W 1999, podczas kadencji DG Eugeniusza Piontka, kluby Rotary z Bia│orusi i Ukrainy przy│▒czy│y siŕ do Dystryktu 2230 RI, tym samym tworz▒c wielonarodowy Dystrykt 2230 RI.
Bior▒c pod uwagŕ obszar i liczbŕ ludnoÂci, jest to jeden z najwiŕkszych dystryktów na Âwiecie.

Dzia│alnoŠ
Kluby Rotary w Polsce bior▒ udzia│ we wszystkich programach Rotary International oraz The Rotary Foundation.
WÂród tych s▒ projekty wykonywane w formule Matching Grants warte dziesi▒tki tysiŕcy dolarów. Dla przyk│adu, jeden taki projekt obejmowa│ sad owocowy z ponad 2000 drzewek zasadzonych przez Rotarian z Olsztyna dla Domu Dziecka w Mor▒gu. Urz▒dzenia potrzebne do utrzymania sadu te┐ by│y zapewnione w ramach projektu. Owoce z tego sadu bŕd▒ równie┐ przekazywane innym oÂrodkom pomocy spo│ecznej w powiecie Ostródzkim.
Kluby w polskiej czŕÂci dystryktu bior▒ czynny udzia│ w wielu projektach humanitarnych dla Ukrainy i Bia│orusi (jak na przyk│ad program walki z gru╝lic▒ na rzecz dzieci w Ukrainie).
Programy wymiany m│odzie┐owej s▒ bardzo popularne w Polsce, gdzie co roku goÂci siŕ Ârednio 40 uczestników wymian d│ugoterminowych i ponad 30 studentów z wielu krajów.
Dystrykt 2230 wspó│pracuje z krajami europejskimi g│ównie poprzez tzw. komitety miŕdzykrajowe, z poÂród których Komitet Polska-Francja jest najstarszy. Te komitety efektywnie realizuj▒ zadanie przyjaznej rotaria˝skiej wspó│pracy ponad granicami.
Wspó│praca transgraniczna by│▒ szczególnie widoczna w 1997 roku, kiedy pomoc dla ofiar powodzi w po│udniowo-zachodniej Polsce zosta│a zorganizowana przez Dystrykt 2230 RI. Kwoty pomocowe wynosi│y ponad 1 milion PLN (ok. $250.000), a wartoŠ datków od Rotarian z Niemiec przekracza│a 1.2 miliona DM. Setki Rotarian z Polski i Niemiec zaanga┐owa│o siŕ w bezpoÂrednia pomoc szczególnie dzieciom z zalanych obszarów.
Kluby Rotary w Polsce promuj▒ ÂwiadomoŠ wartoÂci pracy spo│ecznej oraz osobistego zaanga┐owania, szczególnie wÂród klasy Âredniej.
Tempo rozwoju Rotary w Dystrykcie 2230 zosta│o szczególnie zauwa┐one i wyró┐nione przez Prezydenta RI dyplomem "Wyzwanie 21. wieku - zwyciŕski dystrykt" .
Dystrykt 2230 skupia 2 635 Rotarian

Walka z polio (choroba Heinego-Medina,poliomyelitis anterior acuta, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia krŕgowego) jest od dawna jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Rotarian z ca│ego Âwiata od 1985 roku. Spadek liczby zachorowa˝ w tym czasie wyniós│ 99%! 2 miliardy dzieci zosta│y zaszczepione a 5 milionów ludzi, którzy zostali sparali┐owani w wyniku ju┐ rozwijaj▒cej siŕ choroby, zaczŕ│o poruszaŠ siŕ o w│asnych si│ach.

Rotary Âwiatowe zrzesza ponad 1,2 miliona osób nale┐▒cych do 34 500 klubów w 203 krajach i regionach geograficznych.

Rotarianie spotykaj▒ siŕ raz w tygodniu. Na tym towarzyskim spotkaniu omawiaj▒ programy dzia│ania dla dobra innych.

Rotary realizuje swoj▒ misjŕ poprzez konkretn▒ pomoc, udzielan▒ osobom znajduj▒cym siŕ w potrzebie, chorym, inwalidom w ramach ponad 50000 programów Klubów Rotary na ca│ym Âwiecie.

Rotary umo┐liwia corocznie pog│ŕbianie wiedzy 9 000 uczniów szkó│ Ârednich na studiach za granic▒.

Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad 40 milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popieraj▒ce wspó│pracŕ miŕdzy narodami.

Rotary opiekuje siŕ 7 000 klubów INTERACT, które skupiaj▒ m│odzie┐ szkó│ Ârednich w ponad 90 krajach

Rotary wspiera 5 000 klubów ROTARACT w 100 krajach które skupiaj▒ m│odzie┐ w wieku 18 do 29 lat.

Rotary International rozpoczŕ│o dzia│alnoŠ w 1905 roku w Chicago. Centralne biuro mieÂci siŕ w Evanston, Illinois, U.S.A.
      Biura pomocnicze znajduj▒ siŕ w 9 krajach na 5 kontynentach.

 

© 2009 Rotary Club Szczecin Center. Wszelkie prawa zastrze┐one. wyczarowa│ NetMagTworzenie stron internetowych Gryfice